LOGO vespavelutina.cat
Eliminació de vespers primaris de Vespa velutina

Eliminació de nius primaris de Vespa velutina

L’eliminació de vespers primaris de Vespa velutina, és una tasca relativament senzilla. Però de la mateixa manera, si no tenim en compte una sèrie de circumstàncies, la feina feta pot resultar estèril.

Primer de tot recordar que aquesta feina, s’ha de fer sempre de nit. 

Després, un aspecte molt important en aquets tipus de feines, un cop retirat el vesper, es determinar que està passant allà dins. Resumint, sols a mode d’exemple i per no fer-me pesat amb massa informació i variables.  Hem de pensar que durant unes setmanes,  el vesper primari, està fent el trasllat al secundari.
Morfològicament, les dues construccions, vesper primari i vesper secundari, tenen certs elements que els diferencien. Pensem que a l’inici de l’activitat en cada un d’ells és molt diferent. Això afecta a l’aspecte exterior de l’estructura i a l’ancoratge del vesper. Observacions que encara no he vist a cap article científic.
Hem de revisar aspectes com les postes, els meconis, els opercles, la quantitat de vespes, identificar la reina. Dades que ens defineixen quasi segur de quin tipus de vespers es tracta.

En un vesper que en principi ens pot semblar un primari, ( per mida, època de l’any i ubicació). Poden donar-se diverses circumstàncies.
1-Pot ser un primari:
1.1 i no tenir la reina dins, però el niu encara disposa de  cel·les sense postes.
1.2 i no tenir la reina dins, però totes les cel·les son plenes, ja sigui perquè tenen postes, larves o pupes.
1.3 i tenir la reina dins, indiferentment de l’estat de la totalitat de les cel·les.
2-Pot semblar un primari (Per les mides del niu), però realment ser l’inici d’un secundari:
2.1 amb les cel·les plenes de postes, amb obreres però no tenim cel·les operculades .
2.2 amb cel·les plenes de postes i més obreres de les que han nascut en aquell vesper, (mirar meconis).
2.3 tenim cel·les que no tenen postes i no tenim la reina dins.

Una dada molt determinant i a tenir sempre en compte, en el cas dels vespers, la marquen els meconis, i la quantitat que pot contenir-ne una cel·la.  Així com també la diferència d’aquets entre les diferents galetes. Això pot donar-nos la data que es va iniciar la construcció del vesper.

Interior d'un niu primari de Vespa velutina
Recompte en vesper primari de Vespa velutina. Els punts grocs son larves i els rosats les pupes de què disposa. 

 Aquestes en definitiva, son algunes de les circumstàncies més habituals a valorar sempre.  Sobretot, és important per un professional, tenir clar quina situació tenim en cada niu, un cop retirat.  Perquè això pot condicionar diverses actuacions a fer posteriorment, i que ens poden ajudar a capturar la reina, en cas de que no estigui dins el niu. També ens pot ajudar a detectar un niu primari/secundari proper.  

En el nostre cas tots els nius primaris o inici de secundaris retirats que no tenen la reina dins, dediquem uns dies de seguiment i diferents tècniques, a fi de poder-la localitzar.

 Si un professional no sap determinar amb exactitud, aquestes situacions, potser es que no es un professional en el control de plagues i tampoc de  Vespa velutina. Segurament  simplement, és un exterminador o neutralitzador de nius, però no de control de Vespa velutina, tal i com està passant a Astúries, Cantabria o Galícia, i que lluny de controlar-la potser estàn ajudant a l’expansió.

Antoni Armengol i Coll
Agost del 2019