POLÍTIQUES DE PRIVACITAT

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades ( a endavant, l’RGPD), ens informem que les dades facilitades de forma gratuïta i voluntària per als usuaris a la web https://vespavelutina.cat seran processats per:

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES:

• Denominació Social: Antoni Armengol i Coll
• Domicili: Dos de Maig, 1 escala E, pis 4 porta 2
• Telèfon: 639362743
• NIF/CIF: 35081353M
• Correu electrònic: antoni.armengol@controldeplagues.cat

FINALITAT DEL TRACTAMENT:

Les seves dades personals seran utilitzades amb l’objectiu general de la gestió i control de la relació establerta i específicament per a:

• Gestionar l’accés complet a la pàgina web i l’ús correcte dels serveis per part dels usuaris dels mateixos.
• Per comunicar-nos amb els usuaris en resposta a incidències, sol·licituds, comentaris i preguntes que ens realitzem a través dels serveis o els formularis de contacte de la nostra pàgina web (inclosos, els xats o les trucades telefòniques).
• Per oferir nous productes, serveis, ofertes especials o actualitzacions.
• Comunicacions: Podrem enviar correus electrònics, missatges i altres tipus de
comunicació en referència als serveis, qüestions tècniques i canvis en els mateixos.
Aquestes comunicacions es consideren part dels serveis i no es pot renunciar a les mateixes.
• Comunicacions Comercials (Màrqueting): Podrem utilitzar les seves dades per contactar-lo, tant per via electrònica com sense electrònica, per realitzar enquestes, obtenir la seva opinió sobre el servei prestat, i, ocasionalment, per notificar-li canvis, importants desenvolupaments dels serveis, ofertes i / o promocions. Aquestes ofertes comercials seran, en tot cas, autoritzades de forma expressa i separada per l’usuari que pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment per rebre aquestes notificacions utilitzant el mecanisme que s’implementi al seu efecte, o remetent un escrit amb l’assumpte ” Baixa “a
antoni.armengol@controldeplagues.cat
No tractarem les seves dades personals per a cap altra finalitat més enllà de les descrites anteriorment, excepte que vingui per llei o existeixi algun requeriment judicial.

CONSERVACIÓ DE LES DADES:

Les dades de caràcter personal es conservaran durant el termini legal corresponent.
En aquest sentit:
Les dades empleades per gestionar la relació amb el client i la facturació i la cobrament dels productes i serveis es conservaran durant tot el temps en què el contracte estigui vigent.
Una vegada finalitzada aquesta relació, en el seu cas, les dades es podran conservar durant el temps exigit per la legislació aplicable i fins que prescriuen les possibles responsabilitats derivades del contractat de servei.
Les dades necessàries per enviar els butlletins informatius i les comunicacions comercials dels nostres productes o serveis es conservaran indefinidament fins que el usuari manifesti, en el seu cas, la seva voluntat de eliminar-los.

DESTINATARIS DE CESIONS O TRANSFERÈNCIES.
Amb caràcter general, Antoni Armengol i Coll no cedirà les seves dades personals a tercers excepte que estiguem obligats legalment a això o vostè ens ha autoritzat expressament a fer ús dels nostres serveis.

EXERCICI DE DRETS
En qualsevol moment, l’usuari podrà exercir els drets d’accés a les seves dades de caràcter personal, de rectificació dels dades inexactes, de supressió dels dades que ja no són necessaris o, quan es dóna algun dels altres assumptes de la RGPD, el dret a oposar-se
a la seva tractament per motius relacionats amb la seva situació particular, així com a la limitació i portabilitat d’acord amb les condicions previstes en el RGPD, mitjançant una comunicació escrita que indiqui el motiu de la seva sol·licitud, juntament amb una còpia del seu DNI, dirigida a:
Antoni Armengol i Coll, Servei d’atenció al client, Dos de Maig, 1 esc-E 4-2a indicant en el cas del correu “Sol·licitud drets RGPD”.

A més, en tot moment, l’usuari també té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o l’autoritat de control.