Notes Guia per a la Gestió municipal de la vespa asiàtica

Novembre del 2021

MOLT IMPORTANT,  LLEGIR-HO ABANS D’ENTRAR A LA GUIA.

Orientada principalment a ajuntaments o administracions, però també útil per a persones que tinguin necessitat de contractar un servei per Vespa velutina.  
Aquesta guia ha estat redactada des de un punt de vista purament tècnic i de normativa bàsica en el control de plagues, amb la particularitat de que Vespa velutina es tracta d’una espècie exòtica invasora (EEI). Els autors, no tenim preferència per cap metodologia en concret, patent o producte a defensar. l’hem escrit pensant en aspectes importants del cicle biològic de Vespa velutina, en la biodiversitat i en complir una màxima de la UNE EN 16636.

En aquest sentit en algun moment parlem de RD o reglaments EU sobre biocides, i si no posem la descripció sencera d’algun article determinat, és perquè el mencionem i cerqueu a internet on els podeu llegir sencers. 

Les diferents comunitats autònomes d’Espanya tenen competències sobre EEI. Poden restringir metodologies que consideren no aptes per al control de Vespa velutina. Però mai poden autoritzar l’ús de biocides per personal o empreses no qualificades. Així com tampoc poden autoritzar que un biocida es faci servir en un àmbit diferent al que va destinat segons la fitxa tècnica o el registre ambiental. 
Per exemple en el meu cas  cas el 2019 vaig invertir molts recursos en formar-me en pirotècnia,  però a Catalunya no està autoritzada la metodologia, i no la puc fer servir, igual que la de cremació.

Cal remarcar que el control de plagues, és un sector altament regulat, i poques companyies asseguradores, asseguren correctament la responsabilitat civil en aquest àmbit de tractaments a tercers. Per tant a l’hora de treballar estem plenament obligats a complir amb tota la normativa vigent, ja que qualsevol accident o denúncia no tant sols ens pot portar problemes a les empreses, si no també a qui contracta o al propietari de les instal·lacions o finca a  on s’han fet els treballs.

Tenint en compte aquestes casuístiques, ens permet fent servir també el sentit comú, que amb els més de  35 anys d’experiència acumulada,  que sumem amb en Roger Vila,  (en el sector de control de plagues,  i que les hem vist de tots colors), escriure aquesta guia, de forma resumida, i que pretenem anar actualitzant.

Restem a disposició de qualsevol que vulgui fer una aportació al respecte, en algun aspecte que consideri important i no estigui a la guia, o en algun punt que es pugui interpretar diferent.

Març del 2022 ACTUALITZACIÓ

Després de rellegir la guia hem vist que ens falten diversos enllaços. Tots molt importants. Per exemple quan parlem de definició de biocida a preguntes freqüents, fem  referència al reglament de biocides. Aquesta la teniu a  l’article 3.1 del reglament UE 528/2012. 

Reglament (UE) Nº528/2012 relatiu a la comercialització i l’ús dels biocides
https://www.boe.es/doue/2012/167/L00001-00123.pdf

Reglament (UE)  Nº1143/2014 sobre la prevenció y la gestió de la introducció i propagació d’espècies exòtiques invasores
https://www.boe.es/doue/2014/317/L00035-00055.pdf

Real Decret 830/2010 que estableix la normativa reguladora de la capacitació per a realitzar tractaments biocides
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-11157

UNE EN 16636 Serveis de gestió de control de plagues. Requisits y competències
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma?c=N0055762

Protocol de la generalitat. Protocol d’actuacions i seguiment de la vespa asiàtica
https://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/patrimoni_natural/especies_exotiques_medinatural/llista_sp_catalogades/artropodes/doc_enll/Protocol-dactuacions-i-de-seguiment.-Vespa-velutina.pdf

Antoni Armengol i Coll